Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Centras užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užklausai įgyvendinti.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas.

Tinklalapio naudojimo taisyklės ir privatumo politika

Atmintinė ,,Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais“.

Skrajutė ,,Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje“.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Asmens duomenų pareigūno užduotys:

  •  Informuoja duomenų valdytojus arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja šiais klausimais;
  • Stebi, kaip laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
  •  Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atalikimą;
  •  Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
  •  Atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų apsaugos tvarkymu susijusiais klausimais, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

Centro asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo Bendrojo skyriaus vadovė Giedrė Želvienė.

El. paštas giedre.zelviene@prienuspc.lt
 Tel.: 8 697 42 087