Asmens duomenų apsauga

Centras, tvarkydamas fizinių asmenų asmens  duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį, taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) (ES) 2016/679 ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Centras užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užklausai įgyvendinti.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Tinklalapio naudojimo taisyklės ir privatumo politika 

Atmintinė ,,Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais“

Skrajutė ,,Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje“

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

Centro asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo Bendrojo skyriaus vadovė Aurelija Žemaitienė, mob.: 8 612 55 479, el. p. aurelija.zemaitiene@prienuspc.lt 

Asmens duomenų pareigūno užduotys:

  • Informuoja duomenų valdytojus arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja šiais klausimais;
  • Stebi, kaip laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
  • Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą;
  • Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
  • Atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų apsaugos tvarkymu susijusiais klausimais, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.