Paslaugos

Teikiamos paslaugos
 
I. Bendrosios socialinės paslaugos
Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens socialinių paslaugų poreikio.   
Kontaktinė informacija
 • Informavimas- reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas;
 • Konsultavimas- socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kurios teikimo metu kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas- pagalba asmeniui (šeimai) sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkavimas tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų);
 • Transporto organizavimas- teikiama paslauga pagal poreikius asmenims, kurie paslaugos negali susiorganizuoti patys;
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne- būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų stokojantiems teikimas;
 • Parama maisto produktais ("Maisto bankas")- pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl mažų pajamų neturi galimybės apsirūpinti maisto produktais;
 • Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimasteikiama pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena ir pan.;
 • Sociokultūrinių paslaugų organizavimas- paslauga teikiama siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį ir kurias teikiant asmenys gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla ir kt.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo tvarkos aprašas asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo tvarkos aprašas

Tel. 8 (319) 525 76 

El.p. soc.paslaugucentras@prienuspc.lt

 
II. Specialiosios socialinės paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos - visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kai nepakanka bendrųjų socialinių paslaugų. Specialiosios paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose ir centre organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Kontaktinė informacija

Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Socialinės globos skyriaus vadovė

Živilė Simanavičienė

Tel. 8 (319) 525 76 

Mob. Tel. 8 691 78 566

El.paštu: zivile.simanaviciene@prienuspc.lt

Paramos šeimai skyriaus vadovė

Danguolė Juodsnukienė

Mob. Tel. 8 698 82 831

El.paštu: danguole.juodsnukiene@prienuspc.lt

 

Socialinės priežiūros skyriaus vadovė

Asta Graužinienė 

Tel. 8 (319) 525 76 

Mob. Tel. 8 697 42 087

 

El.paštu: asta.grauziniene@prienuspc.lt

Socialinė darbuotoja

Rita Vaškevičienė

Mob. Tel. 8 612 55 394

El.pašturita.vaskeviciene@prienuspc.lt
III. Kitos paslaugos
  Kontaktinė informacija
 • Transporto paslaugateikiama paslauga pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

 Transporto paslaugų organizavimo tvarka

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.512974/asr

Socialinės priežiūros skyriaus vadovė

Asta Graužinienė 

Tel. 8 (319) 525 76 

Mob. Tel. 8 697 42 087

El.paštu: asta.grauziniene@prienuspc.lt

Neigaliųių aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Socialinė darbuotoja

Rita Vaškevičienė

Mob. Tel. 8 612 55 394

El.pašturita.vaskeviciene@prienuspc.lt

Centre yra nuomojamos šios techninės pagalbos priemonės:

 • Automatiškai reguliuojama lova
 • Mechaniškai reguliuojama lova
 • Čiužiniai praguloms išvengti
 • Naktipuodžio kėdutė
 • Universalus vežimėlis

Techninės pagalbos priemonių nuomos tvarkos aprašas 

Įkainiai

Socialinė darbuotoja

Rita Vaškevičienė

Mob. Tel. 8 612 55 394

El.pašturita.vaskeviciene@prienuspc.lt

Paslaugų gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba;
 • Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).
 

IV. Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

 

Paslaugos administravimo vieta – Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras, adresu J. Basanavičiaus g. 16, Prienai.  Informacija telefonu  8-319 44470.  

 • Prienų miesto gyventojams – Prienų miestas socialinių paslaugų centras, Paramos šeimai skyrius J. Basanavičiaus g. 16, Prienai. Irena Danilevičienė tel. 8 612 55 483 ir Aistė Morkūnienė tel. 8 650 72 564;
 • Šilavoto seniūnijoje - Judita Lučkienė, tel. 8 612 55 413;
 • Naujosios Ūtos seniūnijoje - Paulina Mickaitė, tel. 8 612 96 482;
 • Balbieriškio seniūnijoje - Jurgita Petkienė, tel. 8 612 55 468;
 • Išlaužo seniūnijoje - Aušra Šliaužienė, tel. 8 655 40 353;
 • Jiezno seniūnijoje - Loreta Joneliūnienė, tel. 8 656 03 656 ir                                         Dalė Danulevičiūtė tel. 8 655 64 910; 
 • Pakuonio seniūnijoje - Lina Tamošiūnienė, tel. 8 612 55 491 ir                                Jurgita Ruseckienė tel. 8 656 84 199; 
 • Stakliškių seniūnijoje - Alma Jurkonienė, tel. 8 612 55 406 ir                                      Dalė Danulevičiūtė tel. 8 655 64 910;
 • Veiverių seniūnijoje - Angelina Beruta Keturakienė, tel. 8 612 50 793 ir                    Agnė Danisevičiūtė tel. 8 691 77 916.  

Darbo laikas I-IV 8:00-17:00, V-15.45 (prieš šventes –1 valandą trumpiau).

Pietų laikas I-V 12:00-12:45

Paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti, gali teikti asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį – 192,00 Eur dydžio. 

Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:

1. Asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;

2. Vaiko (-ų) gimimo liudijimą (-us) ar asmens dokumentą (-us);

3. Pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos);

4. Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio (193,50 Eur), bet neviršija 2,2 VRP dydžių (283,80 Eur) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):
1. Asmuo yra vienišas pensininkas;
2. Asmuo gyvena vienas, kuriam nustatytas ne didesnis kaip 45 procentų darbingumas;
3. Šeimai auginant tris ir daugiau vaikų;

4. Šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės, skurdo ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;

5. Asmeniui su negalia, vienam auginančiam vaiką (-us), bei asmeniui vienam auginančiam vaiką (-us) su negalia;

6. Prieglobsčio prašytojams;

7. Prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusiems asmenims;

8. Užsieniečiams, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas.

Paramos asmens higienos prekėmis tikslinė grupė ta pati, kaip ir paramos maisto produktais. Pildomas vienas prašymas paramai maisto produktais gauti ir kartu bus skirtas higienos prekių krepšelis.

Asmenys, pateikę prašymus paramai gauti, privalo sudaryti galimybę Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro atsakingiems darbuotojams tikrinti gyvenimo sąlygas ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, kilus pagrįstiems įtarimams, kad prašyme pateikti duomenys neteisingi.

 

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo ataskaita 2021 m.