Paslaugos

Teikiamos paslaugos
 
I. Bendrosios socialinės paslaugos
Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens socialinių paslaugų poreikio.   
Kontaktinė informacija
 • Informavimas- reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas;
 • Konsultavimas- socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kurios teikimo metu kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas- pagalba asmeniui (šeimai) sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkavimas tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų);
 • Transporto organizavimas- teikiama paslauga pagal poreikius asmenims, kurie paslaugos negali susiorganizuoti patys;
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne- būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų stokojantiems teikimas;
 • Parama maisto produktais ("Maisto bankas")- pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl mažų pajamų neturi galimybės apsirūpinti maisto produktais;
 • Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimasteikiama pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena ir pan.;
 • Sociokultūrinių paslaugų organizavimas- paslauga teikiama siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį ir kurias teikiant asmenys gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla ir kt.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo tvarkos aprašas asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo tvarkos aprašas

Tel. 8 (319) 525 76 

El.p. soc.paslaugucentras@prienuspc.lt

 
II. Specialiosios socialinės paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos - visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kai nepakanka bendrųjų socialinių paslaugų. Specialiosios paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose ir centre organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Kontaktinė informacija

Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Socialinės globos skyriaus vadovė

Živilė Simanavičienė

Tel. 8 (319) 525 76 

Mob. Tel. 8 691 78 566

El.paštu: zivile.simanaviciene@prienuspc.lt

Paramos šeimai skyriaus vadovė

Danguolė Juodsnukienė

Mob. Tel. 8 698 82 831

El.paštu: danguole.juodsnukiene@prienuspc.lt

 

Socialinės priežiūros skyriaus vadovė

Agnė Vaidogienė

Tel. 8 (319) 525 76 

Mob. Tel. 8 612 55 479

El.paštu: agne.vaidogiene@prienuspc.lt

Socialinė darbuotoja

Rita Vaškevičienė

Mob. Tel. 8 612 55 394

El.pašturita.vaskeviciene@prienuspc.lt
III. Kitos paslaugos
  Kontaktinė informacija
 • Transporto paslaugateikiama paslauga pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

 Transporto paslaugų organizavimo tvarka

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.512974/asr

Socialinės priežiūros skyriaus vadovė

Agnė Vaidogienė

Tel. 8 (319) 525 76

Mob. Tel. 8 697 42 087

El.paštu: agne.vaidogiene@prienuspc.lt

Neigaliųių aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Socialinė darbuotoja

Rita Vaškevičienė

Mob. Tel. 8 612 55 394

El.pašturita.vaskeviciene@prienuspc.lt

Centre yra nuomojamos šios techninės pagalbos priemonės:

 • Automatiškai reguliuojama lova
 • Mechaniškai reguliuojama lova
 • Čiužiniai praguloms išvengti
 • Naktipuodžio kėdutė
 • Universalus vežimėlis

Techninės pagalbos priemonių nuomos tvarkos aprašas 

Įkainiai

Socialinė darbuotoja

Rita Vaškevičienė

Mob. Tel. 8 612 55 394

El.pašturita.vaskeviciene@prienuspc.lt

Paslaugų gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba;
 • Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).