Paslaugos

 Teikiamos paslaugos:

                                                                                                                                                        Kontaktinė informacija

I. Bendrosios socialinės paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskirtos, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens socialinių paslaugų poreikio. 

 • Informavimas- reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas;
 • Konsultavimas- socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas- pagalba asmeniui (šeimoms) sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkavimas tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų);
 • Transporto organizavimas- teikiama paslauga pagal poreikius asmenims, kurie paslaugos negali negali susiorganizuoti patys;
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne- būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiems teikimas;
 • Parama maisto produktais ("Maisto bankas")- pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl mažų pajamų neturi galimybės apsirūpinti maisto produktais;
 • Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas- teikiama pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena ir pan.;
 • Sociokultūrinių paslaugų organizavimas- teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį ir kurias teikiant asmenys gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla ir kt..

 Tel. 8 (319) 525 76 

El.paštu soc.paslaugucentras@prienuspc.lt

II. Socialinė priežiūra (pagalba į namus)paslaugos teikiamos asmens namuose, padedant asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje.

Socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas,

Įsakymas.

Socialinės globos skyriaus vadovė

Živilė Simanavičienė

Tel. 8 (319) 525 76 

Mob. Tel. 8 691 78 566

El.paštu: zivile.simanaviciene@prienuspc.lt

III. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugosteikiamos paslaugos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.

Paramos šeimai skyriaus vadovė

Danguolė Juodsnukienė

Mob. Tel. 8 698 82 831

El.paštu: danguole.juodsnukiene@prienuspc.lt

IV. Dienos socialinė globa institucijoje

Socialinės priežiūros skyriaus vadovė

Eglė Zaščiurinskienė

Tel. 8 (319) 525 76 

El.paštuegle.zasciurinskiene@prienuspc.lt

V. Dienos socialinė globa namuose- visuma paslaugų, kuriomis asmeniui, turinčiam sunkią negalią, teikiama nuolatinės priežiūros ir slaugos reikalaujanti pagalba dienos metu.

Socialinė darbuotoja

Rita Vaškevičienė

Mob. Tel. 8 612 55 394

El.pašturita.vaskeviciene@prienuspc.lt

VI. Kitos paslaugos: 

 • Transporto paslauga- teikiama paslauga pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

 Transporto paslaugų organizavimo tvarka

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.512974/asr

 • Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas

Tvarkos aprašas

 • Techninės pagalbos priemonių nuoma be eilės.

Nuomos tvarkos aprašas

Įkainiai

Bendrojo skyriaus vadovė

Giedrė Želvienė

Mob. Tel. 8 697 42 087

El.paštu: giedre.zelviene@prienuspc.lt

Socialinė darbuotoja

Rita Vaškevičienė

Mob. Tel. 8 612 55 394

El.pašturita.vaskeviciene@prienuspc.lt

Paslaugų gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba;
 • Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).