Paslaugos

Teikiamos paslaugos
 
I. Bendrosios socialinės paslaugos
Bendrosios socialinės paslaugos  yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens socialinių paslaugų poreikio.   
Kontaktinė informacija
 • Informavimas - reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas;
 • Konsultavimas-  socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemų sprendimo būdai;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas-  pagalba jums (šeimai) sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkavimas tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų);
 • Transporto organizavimas  -teikiama paslauga pagal poreikius, kurie negali susiorganizuoti patys;
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne-  būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų stokojantiems teikimas;
 • Parama maisto produktais ("Maisto bankas")- pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl mažų pajamų neturi galimybės apsirūpinti maisto produktais;
 • Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas teikiama pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena ir pan.;
 • Sociokultūrinių paslaugų organizavimas –  teikiama siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį ir teikiant asmenis gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla ir kt.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo tvarkos aprašas asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo tvarkos aprašas

Tel. +370 319 525 76 

El.p. soc.paslaugucentras@prienuspc.lt

 
II. Specialiosios socialinės paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos - visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kai nepakanka bendrųjų socialinių paslaugų. Specialiosios paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugų poreikio.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose ir centro organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas  ( vyksta atnaujinimas)

Kontaktinė informacija

Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas .

Socialinės globos ir priežiūros asmens namuose skyriaus socialinio darbo organizatorė

Živilė Simanavičienė

Tel. +370 319 525 76 

Mob. Tel. +370  691 78 566

El.paštu:  zivile.simanaviciene@prienuspc.lt

Paramos šeimai skyriaus socialinio darbo organizatorė

Danguolė Juodsnukienė

Mob. Tel. +370 698 82 831

El.paštu:  danguole.juodsnukiene@prienuspc.lt

 

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos ir priežiūros institucijoje skyriaus veiklos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

 

Socialinės globos ir priežiūros institucijoje skyriaus socialinio darbo organizatorė

Asta Graužinienė 

Tel. +370 319 525 76 

Mob. Tel. +370 697 42 087

El.paštu : asta.grauziniene@prienuspc.lt

Socialinė darbuotoja

Rita Vaškevičienė

Mob. Tel. +370 612 55 394

El.pašturita.vaskeviciene@prienuspc.lt

III. Kitos paslaugos
  Kontaktinė informacija
 • Transporto paslaugateikiama paslauga pagal poreikius, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

 Socialionio transporto paslaugos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

 Socialinio transporto kaina

Administratorė

Jolita Gnoivskienė

Mob. Tel. +370 601 99 377

El.paštujolita.gnoivskiene@prienuspc.lt

Neigalių aprūpinimo techninės pagalbos priemonių ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Socialinė darbuotoja

Rita Vaškevičienė

Mob. Tel. +370 612 55 394

El.pašturita.vaskeviciene@prienuspc.lt

Centre yra nuomojamos šios techninės pagalbos priemonės:

 • Automatiškai reguliuojama lova
 • Mechaniškai reguliuojama lova
 • Čiužiniai praguloms išvengti
 • Naktipuodžio kėdutė
 • Universalus vežimėlis

Techninės pagalbos priemonių nuomos tvarkos aprašas 

Įkainiai

Socialinė darbuotoja

Rita Vaškevičienė

Mob. Tel. +370 612 55 394

El.pašturita.vaskeviciene@prienuspc.lt
 • Asmeninės pagalbos paslaugateikiama asmeninio asistento paslauga, siekiant asmeniui suteikti individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašas

Socialinės globos ir priežiūros skyriaus socialinio darbo organizatorė

Živilė Simanavičienė

Mob. tel. +370 691 78566

El. paštu: zivile.simanaviciene@prienuspc.lt

Paslaugų gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeima;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeima;
 • Vaikai su negalia ir jų šeima;
 • Šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba;
 • Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).
 

IV. Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

 

Paslaugų administravimo vieta  – Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras, adresu J. Basanavičiaus g. 16, Prienai. Informacija :

 • Prienų miesto gyventojams – Prienų miesto socialinių paslaugų centras, Paramos šeimai skyrius J. Basanavičiaus g. 16, Prienai. Irena Danilevičienė tel. +370 612 55 483, Aistė Morkūnienė tel. +370 650 72 564, Angelė Leikauskienė tel. +370 682 10 892;
 • Šilavoto seniūnijoje - Judita Lučkienė tel. +370 612 55 413;
 • Naujosios Ūtos seniūnijoje - Paulina Stasiukynė tel. +370 612 96 482 ;
 • Balbieriškio seniūnijoje - Jurgita Petkienė tel. +370 612 55 468;
 • Išlaužo seniūnijoje - Rūta Zelenekienė tel. +370 655 40 353;
 • Jiezno seniūnijoje - Loreta Joneliūnienė tel. +370 656 03 656 ir Gintarė Stankevičiūtė  tel. +370 675 08 443;
 • Pakuonio seniūnijoje - Lina Tamošiūnienė tel. +370 612 55 491 ir Jurgita Ruseckienė tel. +370 656 84 199; 
 • Stakliškių seniūnijoje - Alma Jurkonienė tel. +370 612 55 406 ir Dalė Danulevičiūtė tel. +370 655 64 910;
 • Veiverių seniūnijoje - Angelina Beruta Keturakienė tel. +370 612 50 793 ir Audronė Lazdauskienė +370 691 77916.

Darbo laikas I-IV 8:00-17:00, V-15.45 (prieš šventes –1 valandą trumpiau).

Pietų laikas IV 12:00-12:45 val

Paramai Maisto produktais ir Higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti, turi teisę asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,55 (VRP) dydžio per mėnesį – 243,35 Eur dydžio. 

Gyventojai kartu su prašymu pateikti:

1. Asmens tapatybės dokumentai ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;

2. Vaiko (-ų) gimimo liudijimą (-us) ar asmens dokumentą (-us);

3. Pažymą apie darbo užmokestį, pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos);

4. Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą dokumentą dėl vaikų išlaikymo.

Teisę į paramą maisto produktų kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnė nei 1,55 VRP dydžio (243,35 Eur), bet neviršija 2,5 VRP dydžių (392,50 Eur). ) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):
1. Asmuo yra vienišas pensininkas;
2. Vienas gyvenantis asmuo, kuriam nustatytas ne didesnis kaip 45 procentų darbingumas;
3. Šeimai auginant tris ir daugiau vaikų;

4. Šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiriamas dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės, skurdo ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;

5. Asmeniui su negalia, vienam auginančiam vaiką (-us), bei vienam auginančiam vaiką (-us) su negalia;

6. Prieglobsčio prašytojams;

7. Prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusiems asmenims;

8. Užsieniečiams, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas.

Paramos asmens higienos prekėmis tikslinė grupė ta pati, kaip ir paramos maisto produktais. Pildomas vienas prašymas paramai maisto produktais gauti ir kartu bus skirtas higienos prekių krepšelis.

Asmenys, pateikę prašymus paramai gauti, privaloma sudaryti galimybę Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro atsakingiems darbuotojams tikrinti gyvenimo sąlygas ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktualijas, kilus pagrįstiems įtarimams, kad prašyme pateikti neteisingus duomenis.

 
V. Prevencinės socialinės paslaugos

 

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo ataskaita 2021 m.