Projektai, programos

PROJEKTAS ,,INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS TIKSLINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS JŲ NAMUOSE PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

zenklas 2015 04 13 

Prienų rajono socialinių paslaugų centras nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki 2022 m. birželio 30 d. vykdo Integralios pagalbos projektą Prienų rajono savivaldybėje. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui projektui įgyvendinti skirta  344 610 Eur. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0022 „Integrali pagalba į namus“  projektui įgyvendinti Prienų rajono savivaldybėje socialinių paslaugų centrui skyrė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Projekto įgyvendinimo metu integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) namuose teikiama 20 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų.  Nuo projekto įgyvendinimo pradžios paslaugos suteiktos 42 asmenim turintiems sunkią negalią. Teikiamos konsultavimo paslaugos šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius ar senyvo amžiaus asmenis, sudarant geresnes sąlygas įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir (arba) dalyvauti darbo rinkoje, o jų globojamiems šeimos nariams sudaryti sąlygas kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą.

Siekiant užtikrinti kokybišką integralios pagalbos paslaugų teikimą suformuotos dvi mobilios komandos, tam, kad suteiktų kokybiškas integralias paslaugas. Komandos yra aprūpintos automobiliais, sanitarinėmis ir higienos prekėmis, slaugos įranga ir įrenginiais, pritaikytais darbui su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis.

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų skyrimo ir teikimo asmens namuose tvarkos aprašas

Projekto vadovas - direktorė Aurelija Urbonienė

Tel. (8 319) 444 70
Mob. 8 698 82833
El. Paštu aurelija.urboniene@prienuspc.lt
 
Socialinė darbuotoja Rita Vaškevičienė
Tel. (8 319) 52 576
Mob. 8 612 55 394
El.p. rita.vaskeviciene@prienuspc.lt

PROJEKTAS ,,BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ  ĮKŪRIMAS PRIENŲ RAJONO SAVIVADYBĖJE“

zenklas 2015 04 13

Prienų rajone, 2018 m. vasario mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajone“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-416-15-002 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projekto trukmė iki 2022 m. gruodžio 31 d. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, Prienų rajono savivaldybei projektui įgyvendinti skirta 348 045,31 Eur.


Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas visoms Prienų rajone gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Prienų miesto savivaldybė kartu su NVO Prienų neįgaliųjų draugija bei Prienų rajono socialinių paslaugų centru teikia šias paslaugas:

TEIKIAMOS NEMOKAMOS PASLAUGOS:

 • Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai
 • Individualios psichologo konsultacijos
 • Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos
 • Šeimos konsultacijos
 • Individualios psichologo konsultacijos vaikams bei paaugliams
 • Grupinės konsultacijos
 • Grupinės konsultacijos paaugliams
 • Paramos grupės šeimoms
 • Šeimos teisininko bei mediacijos konsultacijos
 • Asmeninio asistento
 • Šeimų stovyklos
 • Paskaitos aktualiomis temomis
 • Vaikų priežiūros paslauga (vaiko priežiūros paslauga teikiama pagal poreikį, kai tėvai dalyvauja projekto veiklose ir paslaugų gavimo metu jiems reikalinga vaiko priežiūra. Paslauga gali pasinaudoti tėvai auginantys nuo 3 metų iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo ugdymo įstaigą).

Kviečiame kreiptis VISAS Prienų rajone gyvenančias šeimas (ar pavienius asmenis), siekiančius naujų žinių, patarimų, konsultacijų dėl kasdieniame gyvenime patiriamų sunkumų ar iššūkių (pvz, vaikų auginimo ir auklėjimo, tarpusavio santykių problemos, netektys, sunkios ligos, skyrybos, kiti).

Mes pasirengę Jums suteikti visokeriopą pagalbą bei paramą.

Kreipkitės:

Projekto vadovas - direktorė Aurelija Urbonienė

Tel. (8 319) 444 70
Mob. 8 698 82833
El. Paštu aurelija.urboniene@prienuspc.lt
 

Socialinė darbuotoja Angelė Leikauskienė

Tel. (8 319) 52 576
Mob. 8 638 72923
El. Paštu angelija12@gmail.com
 
Priojekto koordinatorė Irma Urbonaitė
Mob. 8 671 02 737
El. Paštu stipri.seima.prienuose@gmail.com

  5 640x426 min

PROJEKTAS ,,SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS SISTEMĄ“

Prienų rajono savivaldybės  socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. birželio 25 d. pasirašė dalyvavimo projekte sutartį Nr. EQS-121. Projektas Nr.08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą Paramos šeimai skyriaus bendrosioms ir socialinės priežiūros paslaugoms gauti, kurių tikslinė  grupė yra vaikai ir šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus arba besilaukiančios šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba. 

Projekto tikslas - didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Projekto partneris - Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras.  

Atrankos rezultatai skelbiami šiuo adresu: http://www.equass.lt/skelbiami-socialiniu-paslaugu-istaigu-dalyvauti-projekte-iii-atrankos-rezultatai/

Daugiau informacijos apie kokybės sistemos diegimą: http://www.reabilitacija.lt/kokybes-sistemos-diegimas/

Centro parengti dokumentai ir įgytas sertifikatas. 

Projekto koordinatorė - direktorės pavaduotoja, socialiniams reikalams Liuda Šeškuvienė 

Mob. 8 698 82 832

El. Paštas - liuda.seskuviene@prienuspc.lt 

 

 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 

PROJEKTAS „DARBAS-SĖKMĖS GARANTAS!“

2017 m. lapkričio 2 d. pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. SIF/DSG-2017/11-02 su labdaros ir paramos fondu ,,Socialinių inovacijų fondu“ įgyvendinome projektą ,,Darbas-sėkmės garantas!“. 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1- ESFA-K-413. Projekto trukmė nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2021 m. balandžio 1 d. 
 

Projektas tikslas - teikti socialinės integracijos paslaugų kompleksą Prienų rajono socialinę atskirtį patiriantiems asmenims bei padėti jiems įveikti sunkumus, integruotis į darbo rinką. 

Projekto koordinatorius - direktorė Aurelija Urbonienė

Tel. (8 319) 444 70
Mob. 8 698 82833
El. Paštu aurelija.urboniene@prienuspc.lt

 

 

PROJEKTAS VAIKŲ DIENOS CENTRAS ,,PIENĖS PŪKAS“