Projektai, programos

VYKDOMI PROJEKTAI

  I - INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS IR PLĖTRA LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE

 

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 1 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Prienų rajono savivaldybėje. Projekto tikslas - užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų skyrimo ir teikimo asmens namuose tvarkos aprašas

Projekto vadovas - direktorė Aurelija Urbonienė

Mob. +370 698 82833
El. Paštu aurelija.urboniene@prienuspc.lt
 
Socialinė darbuotoja Rita Vaškevičienė
Tel. +370 319 52 576
Mob. +370 612 55 394
El.p. rita.vaskeviciene@prienuspc.lt

II - PROJEKTAS  KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS (KOPA)

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras nuo liepos mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

 Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras kartu su projekto vykdytoju - Europos socialinio fondo agentūra - įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Bendruomeninius šeimos namus, adresu Vytenio g. 2, Prienai, projekto koordinatorė Liuda Šeškuvienė, tel. Nr. +370 698 82 832, el. p. liuda.seskuviene@prienuspc.lt,

BŠN socialinė darbuotoja Aušra Šliaužienė, tel. Nr. +370 675 08 468, el.p. ausra.sliauziene@prienuspc.lt

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto finansavimo suma: 60 018 043, 84 Eur. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui iš projekto skirta iki 575 732,79 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

  

III - PROJEKTAS ,,SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS SISTEMĄ"

5 640x426 min

Prienų rajono savivaldybės  socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. birželio 25 d. pasirašė dalyvavimo projekte sutartį Nr. EQS-121. Projektas Nr.08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą Paramos šeimai skyriaus bendrosioms ir socialinės priežiūros paslaugoms gauti, kurių tikslinė  grupė yra vaikai ir šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus arba besilaukiančios šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba. 

Projekto tikslas - didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Projekto partneris - Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras.  

Atrankos rezultatai skelbiami šiuo adresu: http://www.equass.lt/skelbiami-socialiniu-paslaugu-istaigu-dalyvauti-projekte-iii-atrankos-rezultatai/

Daugiau informacijos apie kokybės sistemos diegimą: http://www.reabilitacija.lt/kokybes-sistemos-diegimas/

Centro parengti dokumentai ir įgytas sertifikatas. 

Projekto koordinatorė - direktorės pavaduotoja, socialiniams reikalams Liuda Šeškuvienė 

Mob. +370 698 82 832

El. Paštas - liuda.seskuviene@prienuspc.lt 

 IV PROJEKTAS -„ PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGOS MODELIO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS"

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris ir Prienų rajono savivaldybės įgaliota įstaiga  nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 09-007-P-0001 „ Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas “ veiklą Prienų rajono savivaldybėje.

 Projekto tikslas - teikti pacientų pavėžėjimo paslaugas, siekiant užtikrinti galimybę pacientams pasinaudoti savivaldybių funkcijai priskirtomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, vykstant į Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir (ar) parvykstant iš jos, kai pacientui nereikalinga skubioji medicinos pagalba.

 Projekto metu numatoma teikti paciento pavėžėjimo paslaugą,kai vežamam pacientui nereikalinga asmens sveikatos priežiūra bei lydinčio asmens paslaugą, kai  paciento, kuriam teikiama paciento pavėžėjimo paslauga, skiriamas lydintis amuo, padedantis suteikti judėjimo fizinę pagalbą ir (ar) pagalbą orientuojantis ir komunikuojant aplinkoje.

PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO ATVEJAI

Nuvykimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir / ar grįžimas:

 • planinės specializuotos ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos;
 • planinės asmens sveikatos priežiūros dienos paslaugos (dienos chirurgija, dienos stacionaras);
 • planinės ambulatorinės reabilitacijos paslaugos (medicininė, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija);
 • planinės hemodializės paslaugos (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose);
 • pervežimai iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ planiniam tolesniam gydymui, procedūroms ar tyrimams atlikti (išskyrus pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose ASPĮ, transportuojamus dėl hemodializės paslaugų gavimo);
 • planinis stacionarinis gydymas;
 • aktyviojo gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus teikiamos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos (kai atveža GMP arba atvykstama savarankiškai).

 Pacientų pavėžėjimo paslaugos gavėjais gali būti pacientai, kurie naudotis individualiu ir (ar) viešuoju transportu negali dėl :

 1. Sveikatos būklės:
 • pacientas turi judėjimo sutrikimų, dėl kurių negali savarankiškai vaikščioti ir jam reikalinga kitų asmenų pagalba arba techninės pagalbos priemonės (ramentai, vaikštynės ar neįgaliojo vežimėlis). Negalėjimas savarankiškai vaikščioti suprantamas kaip paciento galėjimas savarankiškai atlikti tik kelis žingsnius;
 • pacientas turi sveikatos sutrikimų, trikdančių orientaciją aplinkoje ir komunikaciją (psichikos, kalbos, regos, klausos), dėl kurių savarankiškai negali naudotis individualiu ar viešuoju transportu;
 • pacientas vyksta atlikti gydymo procedūrų, kurių sukeltas šalutinis poveikis apriboja paciento galimybę savarankiškai naudotis individualiu ar viešuoju transportu (pvz., dializė, chemoterapija).
 1. 2. Socialinių ir ekonominių priežasčių :
 • -asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas 55 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, neįgalumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir (ar) 75 metų ir vyresniems asmenims;
 • asmenims, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų.

Projekto etapai:

I etapas nuo 2023-08-01  – pacientų vežimas transplantacijoms ir į hemodializės centrus

II etapas nuo 2023-10-01 – pacientų 75+ amžiaus vežimas

III etapas nuo 2023-11-01 – neįgaliųjų vežimas 

IV etapas nuo 2023-12-01 – kitų tikslinių grupių pacientų vežimas

V etapas nuo 2024-01-01 – pacientų parvežimas iš  ASPĮ.

Projekto trukmė – 2023 m. rugpjūčio 1 d. – 2024 m. vasario 28 d.
Projektui įgyvendinti skiriama iki 6 712 000,00 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Projekto finansavimo suma  Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui – 317 406,46 Eur.

Projekto koordinatorius -  Aurelija Žemaitienė, Bendrojo skyriaus vadovė

Mob. +370 612 55479

El. Paštas  aurelija.zemaitiene@prienuspc.lt

Administratorė Jolita Gnoivskienė

Mob. +370 601 99377

El. Paštas  jolita.gnovskiene@prienuspc.lt

Paslaugos užsakymo Mob.telefono Nr. +370 645 66101

 Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo laikinosios tvarkos aprašas

Pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimo taisyklės

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 

PROJEKTAS „DARBAS-SĖKMĖS GARANTAS!,,

pdf.png pdf.png

 Apie projektą

PROJEKTAS VAIKŲ DIENOS CENTRAS ,,PIENĖS PŪKAS“

PROJEKTAS ,,BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ  ĮKŪRIMAS PRIENŲ RAJONO SAVIVADYBĖJE“

PROJEKTAS ,,INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS TIKSLINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS JŲ NAMUOSE PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“