^ Į viršų
facebook

Apsaugok mano vaikystę


Sociokultūrinės paslaugos

Sociokultūrinis darbas – socialinė paslauga, teikiama individams, grupėms bei organizacijoms, siekiant jų kultūrinio ir  visuomeninio veiklumo. Sociokultūrinė veikla aprėpia rekreacijos, švietimo ir auklėjimo, meno ir kultūros bei bendruomenės kūrimo sritis. Sociokultūrinė veikla yra vienas iš būdų, siekiant pozityvios socializacijos kiekvieno žmogaus gyvenime,  nes meninėje veikloje visi tampa dainininkais, artistais ar dailininkais, tuomet pamirštami visi socialiniai vaidmenys. Sociokultūrinis darbas – metodiškai organizuota veikla, ji yra priskiriama bendrųjų socialinių paslaugų sričiai.  Sociokultūrinės veiklos metu socialinių darbuotojų parama yra dvejopa:  jie veikia, kaip ,,įgalintojai“ (organizuoja galimybes, kurios suteikia žmonėms progą lavėti) ir kaip ,,palengvintojai“ (padeda asmenims pašalinti kliūtis ir kuruoja juos, stimuliuodami ir pasitikėdami jais), o naudodami tarpininko poziciją – pasitelkia  pagalbos šaltinius.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre sociokultūrinė veikla yra orientuota tiek į problemų sprendimą, tiek į tolesnę socialinę raidą ir remiasi integralumo ir asmenų iniciatyvų telkimo principais. Tai žmonių ,,stimuliavimas“, jų elgsenos, gyvenimo būdo keitimas aktyviomis organizacinėmis rekreacijos ir kultūros veiklomis.

į Centro organizuojamą sociokultūrinę veiklą yra įtraukiamos įvairios tikslinės klientų grupės: neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys, vaikai iš socialinės rizikos šeimų ir jų šeimos. Taip siekiama visų grupių integracijos į visuomenę, tad, organizuojant įvairias veiklas,  stengiamasi sudaryti mišrias grupes.